نگهبان با حقوق وزارت کار نیازمندیم

نگهبان با حقوق وزارت کار نیازمندیم

تعدادی سالن کار

تعدادی سالن کار

🔴 استخدام ظرفشور

🔴 استخدام ظرفشور

استخدام سالن کار

استخدام سالن کار

استخدام سالن کار

استخدام سالن کار

استخدام سالن کار

استخدام سالن کار

استخدام کارگر ساده ، فنی و حراست آبدارچی

استخدام کارگر ساده ، فنی و حراست آبدارچی

کارگر ساده

کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

استخدام سالن کار

استخدام سالن کار

آبدارچی متاهل آقا

آبدارچی متاهل آقا

استخدام نظافتچی آقا و خانم

استخدام نظافتچی آقا و خانم

استخدام سالن کار

استخدام سالن کار

استخدام آبدارچی خانم

استخدام آبدارچی خانم

استخدام خدمه و کمک مربی خانم

استخدام خدمه و کمک مربی خانم

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

استخدام 50 نفر

استخدام 50 نفر

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر رستوران درفست فودزنجیره ای معتبر

استخدام کارگر رستوران درفست فودزنجیره ای معتبر

دونفر کارگرساده آقا

دونفر کارگرساده آقا