استخدام تزریق کار حرفه ای

استخدام تزریق کار حرفه ای

استخدام نیروی کار دیپلمه آقا و پاشش کار رنگ پودری

استخدام نیروی کار دیپلمه آقا و پاشش کار رنگ پودری

استخدام نیروی کار دیپلمه آقا و پاشش کار رنگ پودری

استخدام نیروی کار دیپلمه آقا و پاشش کار رنگ پودری

استخدام نیروی کار دیپلمه آقا و پاشش کار رنگ پودری

استخدام نیروی کار دیپلمه آقا و پاشش کار رنگ پودری

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

یک شرکت معتبر تولیدی

یک شرکت معتبر تولیدی

کارگر ماهر

کارگر ماهر

استخدام کارگر ساده ماهر

استخدام کارگر ساده ماهر

استخدام وکیوم کار آقا در رباط کریم

استخدام وکیوم کار آقا در رباط کریم

استخدام نیروی کار ماهر

استخدام نیروی کار ماهر

استخدام اپرتور CNC

استخدام اپرتور CNC

استخدام نصاب داربست

استخدام نصاب داربست

استخدام کارگر ماهر تزریق پلاستیک

استخدام کارگر ماهر تزریق پلاستیک

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

نیروی فنی

نیروی فنی

کارگر ماهر

کارگر ماهر

پرسکار فورج و کمک پرسکار

پرسکار فورج و کمک پرسکار

نیروی کار ساده و ماهر جهت فروشگاه لاستیک

نیروی کار ساده و ماهر جهت فروشگاه لاستیک