تعدادی چرخکار حرفه ای مانتو

تعدادی چرخکار حرفه ای مانتو

به‌ یک برشکار ماهر مانتو

به‌ یک برشکار ماهر مانتو

استخدام میاندوزکار حرفه ای

استخدام میاندوزکار حرفه ای

 چرخکار ، راسته دوز تریکو حرفه ای

چرخکار ، راسته دوز تریکو حرفه ای

به یک خیاط نیازمندیم

به یک خیاط نیازمندیم

راسته دوز ماهر مجلسی دوز

راسته دوز ماهر مجلسی دوز

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

استخدام خیاط

استخدام خیاط

دکمه مادگی زن

دکمه مادگی زن

استخدام خیاط

استخدام خیاط

استخدام خیاط

استخدام خیاط

استخدام خیاط خانم و آقا

استخدام خیاط خانم و آقا

استخدام خیاط راسته دوز

استخدام خیاط راسته دوز

استخدام خیاط خانم

استخدام خیاط خانم

استخدام خیاط

استخدام خیاط

استخدام تزئین کار چیدمان لباس عروس

استخدام تزئین کار چیدمان لباس عروس

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

استخدام خیاط

استخدام خیاط