استخدام  تکنسین فنی مکانیک

استخدام تکنسین فنی مکانیک

استخدام تکنسین

استخدام تکنسین

استخدام مدیر تولید

استخدام مدیر تولید

استخدام تکنسین

استخدام تکنسین

استخدام تکنسین شبکه و فیبر

استخدام تکنسین شبکه و فیبر

استخدام تکنسین

استخدام تکنسین

استخدام تکنسین

استخدام تکنسین

دیپلم و فوق دیپلم ماشین ابزار

دیپلم و فوق دیپلم ماشین ابزار

استخدام تکنسین

استخدام تکنسین

نیروی فنی

نیروی فنی

استخدام فوق دیپلم ماشین ابزار

استخدام فوق دیپلم ماشین ابزار

استخدام فوق دیپلم ماشین ابزار یا مکانیک

استخدام فوق دیپلم ماشین ابزار یا مکانیک

استخدام تکنسین ماهر مکانیک

استخدام تکنسین ماهر مکانیک

تکنسین فنی

تکنسین فنی

استخدام تکنسین

استخدام تکنسین

استخدام نیروی دیپلمه یا تکنسین

استخدام نیروی دیپلمه یا تکنسین

استخدام شرکت دومینو

استخدام شرکت دومینو

استخدام استاد کار ماهر

استخدام استاد کار ماهر

استخدام فوق دیپلم مکانیک

استخدام فوق دیپلم مکانیک

تکنسین فنی آشنا به تعمیرات

تکنسین فنی آشنا به تعمیرات